Бүтэц орон тоо

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ, ОРОН TOO

d65085d854a39feae81a41eb458281c5_L

 •  Газрын дарга 1

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга бөгөөд Хүний нөөцийн мэргэжилтэн – 1
 • Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, тайлан, мэдээ асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -1
 • Программ хангамж, сүлжээ, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн – 1
 • Нягтлан бодогч – 1
 • Бичиг хэрэг, архив хариуцсан мэргэжилтэн, нярав – 1
 • Жолооч – 1

Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга /Хэлтсийн эрхлэх асуудлын хүрээний нэг мэргэжилтэн давхар
 • Хүнсний үйлдвэрлэл, технологи асуудал хариуцсан мэргэжилтэн – 1
 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Мал аж ахуйн хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга  бөгөөд  мал  аж ахуйн  менежмент,   маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн – 1
 • Малын генетик нөөцийн болон түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн-1
 • Уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологи, бэлчээрийн ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн -1
 • Бэлчээрийн ургамал хамгаалал, усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн – 1
 • Эрчимжсэн аж ахуй, тэжээлийн үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн – 1

Мал эмнэлгийн хэлтэс

 • Хэлтсийн дарга их эмч – 1
 • Лабораторийн эрхлэгч /молекул, биологийн шинжээч /их эмч – 1
 • Халдваргүй өвчин, эмийн асуудал хариуцсан /паразитологич/ их эмч – 1
 • Халдварт, паразит өвчний асуудал хариуцсан их эмч – 1
 • Малын эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан их эмч – 1
 • Мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжлэгч их эмч – 1
 • Ийлдэс судлагч их эмч -1
 • Лаборант /ариутгагч/ -1
 • Дуудлага, үйлчилгээний жолооч – 1