Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

            Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь үйл ажиллагааныхаа эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дор дурьдсан зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

 1. Төрийн үйлчилгээний удирдлага, зохицуулалтын үйлчилгээ үзүүлэх.
 2. Хүнс, газар тариалангийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах,
 3. Мал аж ахуйн ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
 4. ЖДҮ-ийн салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
 5. МАА, бэлчээр, хөдөөгийн хүн амын усан хангамжийг сайжруулах
 6. ХАА-н ололт, нэвтрүүлэлт хамтын ажиллагаа

Үйл ажиллагааны гол зорилт

            Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны дор дурьдсан гол зорилтыг дэвшүүлж ажиллана.

Үйл ажиллагааны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд

 • Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжид нийцүүлэн урт, дунд, богино хугацааны стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах.
 • Төрийн үйлчилгээний удирдлагын манлайллыг хангах.
 • Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах.

Үйл ажиллагааны 2 дугаар зорилтын хүрээнд

 • Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, усалгаатай тариалан эрхлэх, техник технологи, үрийн талаар явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах.
 • Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын болон бэлчээр ашиглалт, усан хангамжийн бодлогыг зохицуулах.
 • Хүн амын хүнсний хангамж, чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах асуудлыг зохицуулах.
 • Салбарын ажилтнуудыг бүртгэл мэдээ мэдээлэл, арга зүйн удирдлагаар хангах.

Үйл ажиллагааны 3 дугаар зорилтын хүрээнд

 • Уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлж, малын үүлдэр угсаа, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх.
 • Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, үржлийн ажлын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон малын цаг агаарын гэнэтийн аюулаас хамгаалах бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах.

Үйл ажиллагааны 4 дугаар зорилтын хүрээнд

 • Хоршоо, жижиг, дунд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
 • Хөнгөн үйлдвэр, дотоод худалдаа, нийтийн хоол, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэхийг дэмжих, бизнесийн зөвлөгөө, сургалт, мэдээллээр хангах үйлчилгээ болон инкубацийн үйлчилгээг өргөжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах

Үйл ажиллагааны 5 дугаар зорилтын хүрээнд

 • Тухайн ажлын аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх